Privacybeleid

Privacyverklaring Handbal Vereniging Arena VZW

HV Arena VZW, verder ook ‘Arena’ of ‘vereniging’ genoemd, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Aangesloten leden

Als HV Arena VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Paardekerkhofstraat 2
3940 Hechtel-Eksel
0477/512042
secretariaat@hv-arena.be

HV Arena VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Arena vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
[list]
[li]uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;[/li]
[li]verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;[/li]
[li]vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;[/li]
[li]passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;[/li]
[li]geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;[/li]
[li]op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.[/li]
[/list]

Verwerkingsdoeleinden

HV Arena VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
[list]
[li]de deelname aan de activiteiten van de vzw1;[/li]
[li]aansluiting bij de Vlaamse Handbal Verbond (VHV)1[/li]
[li]de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid1 2;[/li]
[li]het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen3;[/li]
[li]vermelding op website en social media3[/li]
[li]het bekomen van subsidiering door de overheid4[/li]
[li]het verwittigen van personen in noodgevallen3[/li]
[li]het opmaken van de tegemoetkoming “sport” van het ziekenfonds1[/li]
[/list]
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
[list]
[li]persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres speler telefoonnummer en emailadres ouders/voogd voor jeugdspelers jonger dan 16;[/li]
[li]identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;[/li]
[li]persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;[/li]
[li]portretfoto en groepsfoto’s en -video’s, alleen voor website en social media;[/li]
[li]ziekenfonds[/li]
[/list]
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Vlaamse Handbal Verbond:
o Persoonlijke gegevens
o Medische attesten

PlayDay app:
o Persoonlijke contactgegevens

Inschrijvingen tornooien:
o Persoonlijke gegevens

Wettelijke verzekeringen:
o Persoonlijke gegevens

Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

HV Arena VZW garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Voor inzage in het privacybeleid van de derde partijen verwijst de stichting naar de respectievelijke websites. De vereniging is evenwel niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van een derde partij.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. De betrokkene heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

HV Arena VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Website(s)

Onderstaande artikelen zijn van toepassing op de website Hv-arena.be en andere domeinen in eigendom van de stichting. Elke websitebezoeker verklaart op de hoogte te zijn van dit beleid.
Hv-arena.be beseft dat het voor u belangrijk is om te weten hoe informatie over u wordt gebruikt en verspreid, en zorgt er daarom voor dat met dergelijke informatie die in ons bezit komt zorgvuldig wordt omgegaan. De enige informatie die we verzamelen is de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u met ons communiceert via onze website. We zullen te allen tijde, op uw verzoek, een overzicht van alle persoonlijke informatie die we over u hebben, aan u verstrekken.

Doelen waarvoor persoonlijke informatie gebruikt kan worden

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zal alleen voor de volgende doelen worden gebruikt:
[list]
[li]Om u informatie aan te bieden zoals deze door u zijn aangevraagd1;[/li]
[li]Om u op de hoogte te brengen van diensten van hv-arena.be waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn3.[/li]
[/list]

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor het verzamelen van technische informatie voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard, u wordt met andere woorden niet persoonlijk geïdentificeerd. Cookies zijn onschadelijke, kleine bestanden die door een website worden geplaatst op uw computer. Een cookie kan alleen worden uitgelezen door de website die de cookie heeft geplaatst. Hv-arena.be maakt zowel gebruik van sessie als permanente cookies. Sessie cookies dragen bij aan de gebruikerservaring van de website en worden verwijderd na het afsluiten van uw internetbrowser.
Permanente cookies blijven ook op uw computer staan als uw internetbrowser afsluit. De levensduur van de meeste permanente cookies variëren van enkele dagen tot enkele jaren. Hv-arena.be gebruikt permanente cookies om marketinginformatie te verkrijgen en bezoekersgedrag te evalueren.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u deze uitschakelen door uw browser-instellingen te veranderen. Het “help”-gedeelte op de werkbalk op de meeste browsers zal u in dit opzicht verdere informatie geven. Hv-arena.be wijst u er wel op dat door het niet accepteren van cookies bepaalde functionaliteiten binnen onze website niet of niet onvolledig gebruikt kunnen worden.

Algemeen

Dit deel van het privacyverklaring is van toepassing voor zowel aangesloten leden als websitebezoekers.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard na het verstrijken van het jaar waarin het lidmaatschap werd stopgezet.

Beveiliging van de gegevens

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de betrokkenen te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft de vereniging bijvoorbeeld de volgend maatregelen getroffen:
[list]
[li]Alle personen die namens HV Arena vzw van w gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.[/li]
[li]We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.[/li]
[li]We pseudominiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.[/li]
[li]Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.[/li]
[li]We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.[/li]
[li]Iedereen is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.[/li]
[li]Persoonsgegevens die verstrekt zijn op papier of bewaard worden op hardware drager worden bewaard achter slot en grendel.[/li]
[/list]

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

In het geval dat de betrokkene een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens,dan hij/zij zich in eerste instantie wenden tot de vereniging zelf. Daarnaast beschikt de betrokkene over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wanneer HV Arena VZW besluit om het privacyverklaring te wijzigen; worden de wijzigingen op deze pagina van de website geplaatst. De laatste wijziging gebeurde op 23 augustus 2018. Oudere versie van deze verklaring zullen in het archief worden benaderd. Neem contact op met het secretariaat als u dit archief wilt raadplegen.

Secretariaat

Handbalvereniging Arena Vzw
Stamnummer: 152, oprichtingsjaar: 1971
Paardekerkhofstraat 2
Hechtel-Eksel
3940
Telefoon: 0477/512042

 

Vlaamse Handbal Vereniging